Regulamin Newslettera

Serwisu https://pgd.biz.pl

§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, jak również ich prawa i obowiązki.

§ 2
Definicje

Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Aktualizacja – aktualizacja usługi cyfrowej lub treści cyfrowej.
 2. Adres elektroniczny (adres email) –systemu teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 3. K.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 4. Materiały –treści i usługi cyfrowe dostarczane Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Newslettera. Usługi cyfrowe będą stanowić również usługi elektroniczne w rozumieniu u.ś.u.d.e.
 5. Newsletter –Usługa Elektroniczna polegającą na periodycznym przesyłaniu Usługobiorcy Materiałów.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Newslettera dostępny w Serwisie.
 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO).
 8. Pr. aut. –ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 9. PNPK    osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 10. Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem https://pgd.biz.pl
 11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 12. Systemy teleinformatyczne – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.).
 13. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5 u.p.k.
 14. Treści Usługobiorcy – treści dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z usług cyfrowych.
 15. Umowa – umowa o świadczenie usługi Newslettera.
 16. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych – umowa na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi Elektroniczne.
 17. Usługa cyfrowa – oznacza usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt. 5 a) u.p.k. tj. usługę pozwalającą Usługobiorcy na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi,

c)inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

 1. U.p.k. – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 2. Usługobiorca –osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawrze lub zamierza zawrzeć Umowę, w tym Konsumenta lub PNPK..
 3. Usługodawca – PGD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323363, posiadająca NIP 5272598540,adres e-mail marketing@pgd.biz.pl
 4. Usługi Elektroniczne –usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
 1. usługi zapewniające funkcjonowanie Serwisu;
 2. formularz kontaktowy;
 3. Newsletter.
 1. U.ś.u.d.e – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Utwór –przejaw działalności twórczej o indywidulanym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci  niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania w rozumieniu art. 1 pr. aut.

§ 3
Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Materiały na podany przez niego adres elektroniczny.
 2. Przed zawarciem Umowy oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Usługobiorcy w Serwisie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Po zawarciu Umowy Usługodawca dostarczy Usługobiorcy Regulamin w formacie pdf na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (email) podczas składania zamówienia.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek świadczenia korzystania z Newslettera (zawarcia Umowy).
 6. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e  Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorców środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 7. W celu zawarcia Umowy Usługobiorca jest zobowiązany podać prawdziwe i kompletne dane osobowe.
 8. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem email marketing@pgd.biz.pl
 9. Z uwagi na fakt, że programy pocztowe uznają wiadomości wysyłane z narzędzi służących do mailingu za SPAM dodaj Usługodawcę do zaufanych odbiorców.

§ 4
Warunki Techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu, w tym otrzymywania Newslettera Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
 1. posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
 2. standardowy system operacyjny;
 3. narzędzia obsługującego format, w którym będą dostarczane treści cyfrowe w html;
 4. instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę, w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile w najnowszej dostępnej wersji;
 5. posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu email) w okresie zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej.

§ 5
Zakaz dostarczenia treści bezprawnych

 1. Usługobiorcom zakazuje się dostarczania treści bezprawnych, w szczególności:
 1. treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 2. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
 3. o charakterze rasistowskim;
 4. nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt;
 5. naruszających prawa osób trzecich.

§ 6
Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy wymaga spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymogów:
 1. podanie adresu e-mail;
 2. akceptacja Regulaminu newslettera i Polityki prywatności.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa wygasa z chwilą jej wykonania.
 3. Dostęp do Materiałów możliwy jest wedle wyboru Usługobiorcy nieodpłatnie – poprzez zawarcie Umowy tj. zapis do Newslettera;
 4. Do zawarcia nieodpłatnej Umowy dochodzi z chwilą spełnienia łącznie wszystkich warunków określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
 5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez aktywację przycisku wypisz mnie z Newslettera.

§ 7
Usługi Elektroniczne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi Elektroniczne zapewniające funkcjonowanie Serwisu np. wyświetlanie artykułów, przepisów, filmów szkoleniowych w Serwisie.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę Elektroniczną formularza kontaktowego polegającą na zapewnieniu możliwości kontaktowania się z Usługodawcą.
 3. Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Serwisu. Usługobiorca niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Usługodawca może prowadzić w Serwisie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe, w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Serwisu.

§ 8
Realizacja zamówienia Newslettera

 1. Za pośrednictwem Newslettera będą dostarczane Materiały stanowiące treści edukacyjne,  informacje o nowych inspiracjach i recepturach, filmy szkoleniowe oraz informacje o aktualnej działalności Usługodawcy.
 2. Jeżeli w ramach Newslettera zostanie przesłana treść cyfrowa (np. ebook, materiały audiowizualne) Usługobiorca będzie mógł uzyskać do niej dostęp w sposób wskazany w mailu (np. poprzez pobranie treści cyfrowej).
 3. Usługodawca dostarcza Usługobiorcy Materiały niezwłocznie po zawarciu Umowy – w przypadku Umowy nieodpłatnej.
 4. Materiały uznaje się za dostarczone z chwilą, w której:
  1. treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej zostały udostępnione Usługobiorcy lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu lub gdy Usługobiorca lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp lub;
  2. Usługobiorca lub fizycznie albo wirtualnie urządzenie które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu uzyskało dostęp do usługi cyfrowej.
 1. Materiały są dostarczane w wersji obowiązującej na dzień ich dostarczenia. Usługodawca nie zapewnia Aktualizacji, chyba że z opisu Materiałów wynika inaczej.
 2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Materiałach które nie są niezbędne do zachowania zgodności Materiałów z Umową, chyba że Materiały są dostarczane jednorazowo. Wprowadzona zmiana nie może się wiązać z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK.
 3. Zmiany Materiałów dostarczonych Konsumentowi lub PNPK będą dokonywane z uzasadnionych przyczyn takich jak:
  1. zmiana przepisów prawa, jego interpretacji, wydania orzeczenia lub decyzji przez właściwy sąd lub organ;
  2. zmiany polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Newslettera lub Materiałów.
 1. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 2. Jeżeli zmiana Materiałów istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta lub PNPK do Materiałów lub korzystanie z nich Usługobiorca poinformuje ich z odpowiednim wyprzedzeniem w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych na trwałym nośniku o właściwościach i terminie tej zmiany oraz przysługujących im uprawnieniach.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie nie przysługuje, jeżeli Usługodawca zapewnił Usługobiorcy uprawnienie do zachowania Materiałów bez dodatkowych kosztów zgodnych z Umową, w stanie niezmienionym.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za spełnienie świadczeń zgodnie z Umową.
 5. Warunki korzystania z praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Materiałów jako utworów zostały określone w § 9.

§ 9
Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że Materiały, jak również inne treści dostępne w Serwisie mogą stanowić utwory, do których Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom przysługują prawa do dóbr niematerialnych.
 2. Usługodawca informuje Usługobiorcę że korzystanie z Materiałów lub innych chronionych treści bez zezwolenia Usługobiorcy lub innego uprawnionego podmiotu z wyłączeniem korzystania w ramach dozwolonego użytku będzie stanowić naruszenie praw do dóbr niematerialnych.

§ 10
Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę stanowią równocześnie Usługi Cyfrowe, stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 3. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK  za zgodność Usług Cyfrowych z Umową.
 5. W przypadku Usług Cyfrowych:
   1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
   2. dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 6. W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 11
Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową i odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK  może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 5. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPKU może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową
  2. Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
  3. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNKP
 1. W związku z tym, że za świadczone Usługi Cyfrowe Usługobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty ceny, z tytułu niezgodności Usług Cyfrowych z Umową Usługobiorcy nie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny.

§ 12
Odstąpienie bez podania przyczyn

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 13
Reklamacja

 1. Usługobiorca jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług Elektronicznych lub Materiałów:
 1. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: marketing@pgd.biz.pl
 2. pisemnie na adres na adres siedziby Usługodawcy tj. PGD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-888) przy ul. Bardowskiego 10;
 1. Usługodawca zaleca wskazanie przez Usługobiorcę w reklamacji następujących informacji:
 1. imię, nazwisko;
 2. nazwa firmy;
 3. dane kontaktowe;
 4. zwięzły opis sytuacji.
 1. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (email).
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Usługobiorca otrzyma odpowiedź na reklamację na kontakt podany przy składaniu reklamacji.
 4. W przypadku gdy Usługodawca nie dostarczył Materiałów Konsument lub PNPK może wezwać Usługodawcę do ich dostarczenia. Jeżeli pomimo wezwania Usługodawca nie dostarczy Materiałów niezwłocznie lub w dodatkowym ustalonym pomiędzy stronami terminie Konsument lub PNPK może od Umowy odstąpić. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy bez wzywania Usługodawcy:
 1. z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Materiałów;
 2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określamy termin dostarczenia Materiałów miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub PNPK, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 14
Pozasądowe rozpatrywanie sporów

 1. Usługodawca informuje, że Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Konsumenta lub PNPK jest możliwe w szczególności:
 1. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

§ 15
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, osób ich reprezentujących lub osób wyznaczonych przez nich do kontaktu jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pgd.biz.pl/rodo/

§ 16
Kontakt

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
 1. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny (email): marketing@pgd.biz.pl;
 2. pisemnie adres siedziby Usługodawcy tj. PGD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-888) przy ul. Bardowskiego 10.

§ 17
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:
 1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
 2. wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Usługodawcy lub Usługobiorcy.
 1. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Serwisie pod adresem https://pgd.biz.pl. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
 2. Ponadto Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
 3. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Usługobiorcy zgodnie z ust. 3, chyba że  skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę  na  podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
 4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Konsument lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.

§ 18
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego;
 3. Spory między Usługodawcą, a niebędącym Konsumentem lub PNPK będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2023 roku.