Bezpieczeństwo danych

Jeżeli trafili Państwo tutaj, to niezawodny znak, że cenicie swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego też przygotowaliśmy ten dokument, w którym znajdziecie Państwo informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz informacje na temat wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej – https://pgd.biz.pl.

Administratorami Danych Osobowych strony jest:

PGD Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, NIP: 5272598540. Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323363.

Wysokość kapitału zakładowego –  3.021.000,00 zł

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@pgd.biz.pl

Jeżeli jest Pan/Pani naszym klientem, kontrahentem czy współpracownikiem i pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji w kwestii  przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z wybraną spółką z którą aktualnie Państwo współpracujecie. Abyśmy mogli przyjąć zgłoszenie i przygotować odpowiedź prosimy w treści korespondencji o podanie imienia i nazwiska, podanie prawa z jakiego i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać. Informujemy, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

RODO – bezpieczeństwo Twoich danych

Dane osobowe, które przekazujemy różnym podmiotom stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Prawem, które przysługuje każdemu człowiekowi jest prawo do prywatności a my szanujemy te prawa. Administrator Danych Osobowych gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych użytkowników zarówno odwiedzających stronę internetową https://pgd.biz.pl jak i danych które pozyskujemy od osób z którymi współpracujemy.  Wszystkie dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa.  Zakres danych będzie różny w zależności od celu, dla którego dane są przetwarzane.

Poniżej przekazujemy Państwu podstawowe informacje na temat przepisów ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Uwaga! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

 1. Jaki jest cel RODO?

RODO w sposób kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem rozporządzenia jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi, wzmocnienie ochrony przetwarzanych danych a także przyznanie praw osób, których dane są przetwarzane.

 1. Od kiedy RODO ma zastosowanie?

Rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu.

 1. Kto jest podmiotem danych?

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe. Będą to np. kontrahenci, osoby z którymi zawieramy umowy, pracownicy, właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej.

 1. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wykonywane operacje na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tzn. decyduje jak i dlaczego dane osobowe są przetwarzane.

 1. Kim jest podmiot przetwarzający?

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie umowy zawartej z administratorem.

Administrator danych osobowych

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

PGD Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, mail: rodo@pgd.biz.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym realizacji złożonych zamówień przez czas trwania umowy a także wszelkich rozliczeń po jej zakończeniu, oraz w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO),

Dane te przetwarzane będą przez nas do czasu wykonania zobowiązań oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

 1. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych jak np. wystawianie i przechowywanie faktur, zapewnienie obsługi oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa, a także inne obowiązki dotyczące sporządzenia i przechowywania dokumentacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Dane te przetwarzane będą przez nas zgodnie z przepisami prawa z których wynika okres przechowywania faktur, dokumentów potwierdzających zawarcie oraz wykonanie umowy.

 1. W naszym prawnie uzasadnionym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) np.:
 1. Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi.
 2. Tworzenia zestawień analiz i statystyk.
 3. Przekazywania materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora Danych Osobowych.
 4. Kontaktów biznesowych – w celu zaproszenia na spotkanie organizowane przez spółki lub innych działań dotyczących marketingu bezpośredniego.
 5. Obsługi żądań, odpowiedzi na pytania.

Powyższe dane wymienione w pkt a-e będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub do dnia uwzględnienia złożonego sprzeciwu.

 1. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać – w tym celu prosimy o kontakt mailowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Odbiorcy danych – komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, którzy uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności są to w szczególności:

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

PGD Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, mail: rodo@pgd.biz.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym realizacji złożonych zamówień przez czas trwania umowy a także wszelkich rozliczeń po jej zakończeniu, oraz w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO),

Dane te przetwarzane będą przez nas do czasu wykonania zobowiązań oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

 1. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych jak np. wystawianie i przechowywanie faktur, zapewnienie obsługi oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa, a także inne obowiązki dotyczące sporządzenia i przechowywania dokumentacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Dane te przetwarzane będą przez nas zgodnie z przepisami prawa z których wynika okres przechowywania faktur, dokumentów potwierdzających zawarcie oraz wykonanie umowy.

 1. W naszym prawnie uzasadnionym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) np.:
  Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi.
 1. Tworzenia zestawień analiz i statystyk.
 2. Przekazywania materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora Danych Osobowych.
 3. Kontaktów biznesowych – w celu zaproszenia na spotkanie organizowane przez spółki lub innych działań dotyczących marketingu bezpośredniego.
 4. Obsługi żądań, odpowiedzi na pytania.

Powyższe dane wymienione w pkt a-d będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub do dnia uwzględnienia złożonego sprzeciwu.

 1. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać – w tym celu prosimy o kontakt mailowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
 2. Odbiorcy danych – komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, którzy uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności są to w szczególności:

 1. podmioty świadczące nam usługi audytowe, informatyczne, pomoc prawną oraz reklamowe w tym podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Administratorów Danych Osobowych
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 4. podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku zaległości w realizacji płatności
 5. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

Uprawnienia

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu – posiada Pan/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwy z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego ( w tym profilowania) jak i wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Prawo do wycofania zgody – udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. W tym celu prosimy o kontakt mailowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
 3. Prawo do dostępu do danych – korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 4. Prawo do sprostowania (poprawienia danych) – możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
 5. Prawo do usunięcia danych – w określonych przepisami prawa (np. przetwarzane bezpodstawnie, dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane, cofnięcie zgody) macie Państwo możliwość złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających zastosowanie ograniczenie przetwarzania.
 7. Prawo do przeniesienia danych – korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, aby mogli Państwo samodzielnie przenieść dane do innego administratora.
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo także do wniesienia skargi.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego z uprawnień mogą Państwo skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych zastrzegamy jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy, kontaktów biznesowych czy też obsługę Państwa żądań.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Wszelkie transfery danych osobowych na obszarze Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie stosujemy wobec Państwa danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Cookies

 1. Innym sposobem zbierania informacji o użytkownikach jest stosowanie plików „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które strona zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze stroną, z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer oraz czas przechowywania. Mogą być one odczytywane przez naszą stronę, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.  Google’a, Facebook).
 2. W ramach naszej strony, dostępnej pod adresem https://pgd.biz.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu.
 3. W plikach cookies nie są przechowywane dane osobowe.
 4. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub też innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” ze strony, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (rozpoznawanie urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlania strony internetowej)
 2. Poprawnego funkcjonowania strony
 3. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
 4. Utrzymania sesji
 5. Tworzenia statystyk (ilu użytkowników korzysta ze strony, jak długo trwają odwiedziny strony). W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, – Google Analytics

W ramach strony stosowane są dwa  rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Portalu. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

Zarządzanie plikami Cookies

 1. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym.
 2. W celu zmiany tych ustawień, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Usunięcie plików cookies może jednak doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności strony. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Informujemy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.